Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice

GÂNDITORUL DE LA HAMANGIA ŞI FEMEIA LUI


Una dintre cele mai valoroase descoperiri arhologice făcute la noi în ţară. Având doar 11 cm înalţime, statuetele nu au fost descoperite întregi, primele fragmente fiind scoase la lumină în 1956, restaurarea celor două figurine durând câţiva ani. Cele două obiecte de lut au o vechime de peste 7.000 de ani şi reprezintă o importantă descoperire arheologică din epoca neo-eneolitică, mai ales prin redarea realistă a trăsăturilor feţei, fenomen rar întâlnit la statuile ce datează din perioada respectivă .

Consiliul European pentru Sate şi Târguri

Uniunea Arhitecţilor

Uniunea Artiştilor Plastici

a
STATUTUL ACTUALIZAT  AL
UNIUNII NAŢIONALE A RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE

             CAP.I  DISPOZIŢII GENERALE
            Art.1. UNIUNEA NAŢIONALA a RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE este o organizaţie profesionalǎ la nivel naţional, neguvernamentalǎ, nepoliticǎ şi nelucrativǎ, cu personalitate juridicǎ potrivit legii, care cuprinde persoane fizice şi juridice care îşi desfǎşoarǎ activitatea în domeniul , protejǎrii, conservǎrii, restaurǎrii şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
Art.2. UNIUNEA NAŢIONALA a RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE s-a constituit pe duratǎ nelimitatǎ în anul 1991, potrivit prevederilor Art.34 din Legea nr. 21 din data de 06.02.1924.
            Art.3. UNIUNEA NAŢIONALA a RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE este organizatǎ sǎ îşi desfǎşoare activitatea pe baza prevederilor prezentului STATUT ACTUALIZAT.
            Art.4. Sediul UNIUNII NAŢIONALE a RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE este situat în ROMÂNIA, Bucureşti, Str.Ienăchiţă Văcărescu Nr.16, Cod poştal: 040157, Sector 4.
            Art.5. UNIUNEA NAŢIONALA a RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE are SIGLA, STAMPILA, INSIGNA şi ECUSON.
            Art.6. Membrii UNIUNII NAŢIONALE a RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE îşi atestǎ calitatea prin LEGITIMAŢII, INSIGNE şi ECUSON.
            Art.7.  În toate articolele urmǎtoare ale prezentului STATUT ACTUALIZAT, UNIUNEA NAŢIONALA a RESTAURATORILOR DE MONUMENTE ISTORICE se va consemna prescurtat U.N.R.M.I.
             CAP. II  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE U.N.R.M.I.
            Art.8. U.N.R.M.I. îşi propune ca principal scop, protejarea, conservarea,  restaurarea, punerea în valoare şi protecţia monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice din ROMÂNIA, în colaborare cu organismele de specialitate, prin desfǎşurarea, promovarea şi perfecţionarea activitǎţilor de cercetare, proiectare şi execuţie a lucrǎrilor de conservare, consolidare, restaurare şi punere în valoare a patrimoniului arhitectural.
            Art.9. U.N.R.M.I îşi propune sǎ integreze în rândurile ei, toate persoanele şi asociaţiile, grupurile individuale şi colectivele,  care activeazǎ în domeniul monumentelor, ansablurilor şi siturilor istorice din ROMÂNIA.           
             Art.10.  Obiectivele U.N.R.M.I sunt :
a) Sǎ sprijine din punct de vedere artistic, tehnic, stiinţific, economic, protejarea, conservarea,  restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice.
b) Sǎ contribuie la dezvoltarea şi promovarea pe plan naţional şi internaţional, a cercetǎrii stiinţifice, artistice şi tehnice din domeniul restaurǎrii monumentelor istorice.
c) Sǎ contribuie la pregǎtirea şi formarea profesionalǎ a specialiştilor în activitǎţi din domeniul restaurǎrii monumentelor istorice.
d) Sǎ colaboreze cu organele guvernamentale şi ale administraţiei de stat, cu Comisia Naţionalǎa Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice, cu Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi cu toate instanţele calificate în protecţia şi apǎrarea patrimoniului arhitectural naţional, sǎ fie reprezentatǎ pe lângǎ aceste foruri şi sǎ medieze interesele şi reprezentarea pertinentǎ a MEMBRILOR U.N.R.M.I., în raport cu aceste foruri.
e) Sǎ se afilieze la organisme internaţionale şi naţionale, sau alte persoane juridice pentru colaborǎri ştiinţifice, artistice, tehnice şi economice în vederea realizǎrii scopului şi obiectivelor sale.
f) Sǎ organizeze conferinţe, comunicǎri, simpozioane şi schimburi de experienţǎ pe teme profesionale şi sǎ participe la manifestǎri similare în ţarǎ şi în strainǎtate.
g) Pentru solicitǎrile pertinente sǎ asigure protecţia profesionala a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
h) Sǎ asigure medierea amiabilǎ a diferendelor dintre MEMBRII U.N.R.M.I.
i) Dupǎ posibilitǎţi, sǎ încerce asigurarea protecţiei sociale şi economice a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
j) Sǎ medieze asocierea MEMBRILOR U.N.R.M.I. în vederea dezvoltǎrii şi îndeplinirii unor proiecte comune în domeniul consolidǎrii, restaurǎrii, conservǎrii, protejǎrii şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
k) U.N.R.M.I. va emite atestǎri, recomandǎri şi certificǎri de competenţǎ profesionalǎ şi civicǎ MEMBRILOR sǎi, pe baza activitǎţilor desfǎşurate şi a rezultatelor obţinute în domeniul restaurǎrii monumentelor istorice.
l)  Sǎ difuzeze prin toate mijloacele ce îi stau la dispoziţie activitatea MEMBRILOR sǎi.
m)  Sǎ editeze pliante, prospecte şi lucrǎri de specialitate.
n) Sǎ înfiinţeze filiale sau sucursale în conformitate cu prevederile stipulate în prezentul STATUT ACTUALIZAT.
             CAP.III  MEMBRII, DREPTURI ŞI OBLIGATII
            Art.11.  U.N.R.M.I. are MEMBRI ACTIVI şi MEMBRI DE ONOARE.
            Art.12.  MEMBRII ACTIVI
a) Pot deveni MEMBRI ACTIVI ai U.N.R.M.I,  persoanele fizice sau juridice din ROMÂNIA, cu activitǎţi în domeniile definite la Art.8, CAP. II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE U.N.R.M.I. din prezentul STATUT ACTUALIZAT.
b) Pentru a deveni MEMBRU ACTIV al U.N.R.M.I, solicitantul se va adresa CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV, în vederea obţinerii informaţiilor necesare întocmirii DOSARULUI DE CANDIDAT.
c) DOSARUL DE CANDIDAT se va înainta CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV, care dupǎ verificare îl va supune spre analiza atentǎ a CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL pe ordinea de zi a primei şedinţe ordinare.
d) CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL APROBA sau REFUZA MOTIVAT candidatura în cadrul şedintei ordinare, în urma unei HOTARARI DEFINITIVE, luate cu votul majoritar al MEMBRILOR prezenţi.
e) HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL va fi comunicatǎ CANDIDATULUI, de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV în maxim 15 zile.
f) Dacǎ HOTĂRÂREA este pozitivǎ, COMITETUL DIRECTOR EXECUTIV va înscrie în REGISTRUL MEMBRILOR ACTIVI numele CANDIDATULUI acceptat în U.N.R.M.I.
            Art.13.  MEMBRII DE ONOARE
a) Pot deveni MEMBRI DE ONOARE ai U.N.R.M.I. persoanele fizice sau juridice din ţarǎ sau din strǎinǎtate, care prin personalitatea lor, prin contribuţia şi activitatea lor, au sprijinit şi sprijinǎ în mod substanţial U.N.R.M.I. în realizarea scopului şi obiectivelor sale, contribuind din punct de vedere reprezentativ, relaţional, financiar, moral şi funcţional.
b) MEMBRI DE ONOARE ai U.N.R.M.I pot deveni doar persoanele fizice sau juridice propuse de cǎtre oricare dintre MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL, care analizeazǎ importanţa şi beneficiile unei eventuale candidaturi şi HOTARASC cu majoritate de voturi propunerea candidaturii.
c) Dupǎ HOTĂRÂREA pozitivǎ a propunerii de candidaturǎ, CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV va solicita persoanei fizice sau juridice propuse, ACCEPTUL de a deveni MEMBRU DE ONOARE al U.N.R.M.I.
d)  Dupǎ ACCEPTUL persoanei propuse, CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV va trece pe ordinea de zi a primei ADUNARI ORDINARE sau EXTRAORDINARE A MEMBRILOR U.N.R.M.I. propunerea ca persoana nominalizatǎ sǎ devinǎ MEMBRU DE ONOARE.
e) Dacǎ ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I. va HOTARA primirea în rǎndurile MEMBRILOR U.N.R.M.I. ca MEMBRU DE ONOARE  a persoanei propuse, atunci CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV va consemna în REGISTRUL MEMBRILOR DE ONOARE numele persoanei acceptate şi în acelaşi timp îi va comunica şi HOTĂRÂREA luatǎ.
            Art.14.  DREPTURILE MEMBRILOR U.N.R.M.I.
MEMBRII U.N.R.M.I. au urmatoarele drepturi :
a) Sǎ participe activ, direct sau prin reprezentanţi la lucrǎrile ADUNĂRII GENERALE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I.
b)  Sǎ aleagǎ şi sǎ fie aleşi în structurile de conducere ale U.N.R.M.I.
c)  Pot participa la manifestǎrile organizate de cǎtre U.N.R.M.I., beneficiind atat de programele iniţiate, cǎt şi de cele derulate.
d)  Sǎ colaboreze şi sǎ beneficieze de publicaţiile tipǎrite şi de expoziţiile organizate de cǎtre U.N.R.M.I.
e)  Pot participa ca reprezentanţi mandataţi de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV la congrese, conferinţe şi consfǎtuiri, atǎt în ţarǎ cǎt şi în strainatate.
f) Pot sǎ foloseascǎ mijloacele tehnice şi de cooperare de care dispune U.N.R.M.I.
g) Pot sǎ solicite CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV recomandǎri şi certificǎri de competenţǎ profesionalǎ pe baza rezultatelor obţinute în domeniul restaurǎrii monumentelor istorice.
h) Daca U.N.R.M.I. are posibilitatea, pot solicita CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL protecţie socialǎ, economicǎ şi profesionalǎ.
i) Pot solicita CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV reprezentarea U.N.R.M.I. în demersurile lor pe lângǎ organele guvernamentale şi ale administraţei de stat, pe langǎ Comisia Naţionala a Monumentelor, pe lǎngǎ Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi pe lângǎ toate instanţele calificate în protecţia şi apǎrarea patrimoniului arhitectural naţional, pentru probleme legate de activitatea lor în domeniul consolidǎrii, restaurǎrii, conservǎrii, protejǎrii şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
j) Pot solicita CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL medierea amiabilǎ a vreunui diferend ivit între MEMBRII U.N.R.M.I, pentru probleme care fac parte din activitatea lor din domeniul consolidǎrii, restaurǎrii, conservǎrii, protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
k) Se pot asocia în vederea îndeplinirii unui program comun in domeniul, protejǎrii, conservǎrii, restaurǎrii şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
            Art.15. OBLIGATIILE MEMBRILOR U.N.R.M.I.
MEMBRII U.N.R.M.I. au urmatoarele obligaţii :
a) Sǎ respecte STATUTUL, REGULAMENTELE şi HOTARARILE ADUNĂRII GENERALE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I.
b) Sǎ respecte HOTARARILE CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL şi ale CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV.
c) Sǎ achite la timp COTIZATIA stabilitǎ de cǎtre ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
d) Sǎ-şi îndeplineascǎ obligaţiile asumate potrivit angajamentelor pe care şi le-a luat faţǎ de U.N.R.M.I.
e) Sǎ respecte normele de eticǎ profesionalǎ şi ţinutǎ moralǎ în desfǎşurarea activitǎţilor în domeniul consolidǎrii, restaurǎrii, conservǎrii, protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
f) Sǎ contribuie la creşterea prestigiului profesional al restauratorilor din ROMÂNIA.
            CAP. IV  SANCŢIUNI, SUSPENDĂRI, EXCLUDERI ŞI
                              CONTESTAŢII APLICABILE MEMBRILOR U.N.R.M.I.

            Art.16.  Avertismente
Avertismentul se emite prin HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV pentru urmatoarele cazuri :
a)  Denigrarea activitǎţii U.N.R.M.I.
b) Nerespectarea normelor de eticǎ profesionalǎ şi ţinutǎ morala în desfǎşurarea activitǎţilor în domeniul consolidǎrii, restaurǎrii, conservǎrii, protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
c) Denigrarea activitǎţilor şi HOTARARILOR MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL ŞI a CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV.
d)  Denigrarea activitǎţilor altor MEMBRII U.N.R.M.I.
            Art.17.  Avertisment sever şi ultimativ
Avertismentul sever şi ultimativ se emite prin HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV pentru urmatoarele cazuri :
a)  Denigrarea repetatǎ a activitǎţii U.N.R.M.I.
b) Nerespectarea repetatǎ a normelor de eticǎ profesionalǎ şi ţinutǎ moralǎ în desfǎşurarea activitǎţilor în domeniul consolidǎrii, restaurǎrii, conservǎrii, protecţiei şi punerii în valoare a monumentelor istorice.
c)  Denigrarea repetatǎ a activitǎţilor şi HOTARARILOR MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL şi a CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV.
d)  Denigrarea repetatǎ a activitǎţii altor MEMBRII U.N.R.M.I.
e)  Întreprinderea unor activitǎţi ce aduc prejudicii de orice naturǎ U.N.R.M.I.
f)  Angajarea U.N.R.M.I.  în acţiuni pentru care nu a avut acordul CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV.
            Art.18.  Suspendarea pe termen determinat din  U.N.R.M.I.
Suspendarea pe termen determinat din U.N.R.M.I. se emite ca urmare a analizǎrii cazului în sine şi a HOTARARII CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV pentru urmatoarele cazuri :
a) Repetarea faptelor pentru oricare dintre cazurile în care CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV a emis AVERTISMENT SEVER ŞI ULTIMATIV.
b)  Implicarea U.N.R.M.I. în activitǎţi politice.
c)  Comiterea unor fapte cu caracter penal
         Art.19.  Excluderea din U.N.R.M.I.
Excluderea unui MEMBRU din U.N.R.M.I. se face ca urmare a HOTARARII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL pentru urmatoarele fapte :
a)  Încǎlcarea gravǎ a prevederilor statutare şi a HOTARARILOR CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL şi ale CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV
b)  Ca urmare a unei condamnǎri judecǎtoreşti ramasǎ definitivǎ pentru sǎvǎrşirea unor fapte cu caracter penal, incompatibile cu misiunea şi principiile U.N.R.M.I
c)  Neplata obligaţiilor financiare cǎtre U.N.R.M.I. timp de doi ani.
            Art.20.  CONTESTAŢII
Împotriva HOTARARILOR luate de cǎtre MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL şi a CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV, MEMBRII U.N.R.M.I. sancţionaţi, suspendaţi sau excluşi pot contesta HOTARARILE, dupǎ cum urmeazǎ:
a) Împotriva sancţiunii de avertisment, de avertisment sever şi ultimativ şi  de suspendare pe termen determinat, se poate depune CONTESTATIE în termen de 15 zile de la primirea adresei de înştiinţare, la sediul U.N.R.M.I., unde, CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL trebuie sǎ soluţioneze CONTESTATIA în maxim 90 zile de la primire, în şedinţa ordinarǎ sau extraordinarǎ prin HOTARARE luatǎ cu votul majoritar al MEMBRILOR prezenţi.
b) Împotriva HOTARARII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL de excludere din rǎndul MEMBRILOR U.N.R.M.I., se poate depune contestaţie în termen de 30 zile de la primirea adresei de înştiinţare, la sediul U.N.R.M.I., CONTESTATIA urmǎnd a fi soluţionatǎ în prima şedinţǎ ORDINARA sau EXTRAODRINARA a ADUNĂRII GENERALE a MEMBRILOR U.N.R.M.I., CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV are obligaţia de a trece pe ordinea de zi a şedinţei CONTESTATIA depusǎ.

             CAP. V  PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU U.N.R.M.I.
            Art.21.  Retragerea din U.N.R.M.I.
Cererea de retragere se depune la sediul U.N.R.M.I. unde CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV va inregistra solicitarea şi se va efectua radierea din REGISTRUL MEMBRILOR U.N.R.M.I.
            Art.22.  Prin excludere
Pentru oricare din prevederile stipulate în CAP.IV, Art.19, respectiv excluderea din  U.N.R.M.I., CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV va efectua retragerea din REGISTRUL MEMBRILOR U.N.R.M.I.
            Art.23.  Prin deces
În baza unei copii a certificatului de deces, pentru membrii persoane fizice, CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV va efectua retragerea din REGISTRUL MEMBRILOR U.N.R.M.I.
            Art.24.  Prin pierderea personalitǎţii juridice
Dupa ce are cunoştinţǎ de pierderea personalitǎţii juridice a unui MEMBRU U.N.R.M.I persoana juridicǎ, CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV va efectua retragerea din REGISTRUL MEMBRILOR U.N.R.M.I.
            CAP. VI  ADUNAREA GERENALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
            Art.25. ORGANUL SUPREM DE CONDUCERE A U.N.R.M.I. este ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
            Art.26. ADUNĂRILE GENERALE ale U.N.R.M.I. sunt ORDINARE, o data pe an, sau EXTRAODRINARE, ori de cate ori este necesar.
            Art.27. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA a U.N.R.M.I. va fi CONVOCATĂ de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL. CONVOCAREA se va face cu cel putin 60 zile înainte de data ţinerii, prin adresǎ oficialǎ, adresatǎ de cǎtre SECRETARIATUL CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV, fiecǎrui MEMBRU al U.N.R.M.I. Adresa va cuprinde locul unde se va desfǎşura ADUNAREA, data ŞI ora ţinerii, precum şi ORDINEA DE ZI.
            Art.28. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I. este condusǎ de cǎtre PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. Pentru cazul în care lipsa PREŞEDINTELUI este justificatǎ, ADUNAREA va fi condusǎ prin consensul CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL de cǎtre unul dintre VICEPRESEDINŢI.
            Art.29. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I. este legal constituitǎ doar prin prezenţa a jumatate plus 1 din totalul MEMBRILOR U.N.R.M.I. prezenţi.
            Art.30. Pentru cazul în care ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I nu este legal constituitǎ, ca urmare a neîndeplinirii prevederii stipulate în Art.29, ADUNAREA se va declara NESTATUTARĂ    şi se va emite o HOTARARE pentru stabilirea unei noi CONVOCARI, pentru ca ADUNAREA sǎ se întruneasca peste 30 zile.
            Art.31. Noua ADUNARE GENERALĂ ORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I. este STATUTARĂ şi lucrǎrile pot avea loc, indiferent de numǎrul MEMBRILOR prezenţi.
            Art.32.  ADUNĂRILE GENERALE EXTRAORDINARE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I. sunt CONVOCATE de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL, pentru urmatoarele cazuri :
a) La solicitarea PREŞEDINTELUI U.N.R.M.I, CONSIULIUL  DIRECTOR NAŢIONAL este obligat sǎ CONVOACE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAODRINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I. in termen de 30 de zile.
b) Pentru cazul în care HOTARARILE CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL au nevoie de susţinerea HOTARARII MAJORITARE a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
c) Pentru cazul în care intervine lipsa de consens între CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL şi CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV, iar HOTARARILE CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV au nevoie de sustinerea HOTARARII MAJORITARE a MEMBRILOR U.N.R.M.I. Pentru acest caz, la solicitarea CONSILIULUI
 DIRECTOR EXECUTIV, CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL este obligat sǎ CONVOACE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
d) La cererea adresatǎ CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL de cǎtre cel putin 20% din totalul MEMBRILOR U.N.R.M.I.
            Art.33. ADUNĂRILE GENERALE EXTRAORDINARE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I. urmează procedurile stipulate în Art.27, Art.28, Art.29, Art.30 şi Art.31.
            Art.34. ATRIBUTIILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE sau EXTRAORDINARE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I. sunt :
a)  Sǎ urmareascǎ şi sǎ contribuie la respectarea prevederilor stipulate în prezentul STATUT ACTUALIZAT al U.N.R.M.I.
b)  Sǎ HOTARASCA orice altǎ modificare a STATUTULUI.
c) Sǎ analizeze, sǎ dezbatǎ şi sǎ HOTARASCA LINIA PROGRAMULUI ADMINISTRATIV al U.N.R.M.I.
d)  Sǎ stabileascǎ bugetul de venituri şi cheltuieli al U.N.R.M.I.
e)  Aprobǎ sau modificǎ bilanţul
f)  Analizeazǎ candidaturile şi alege PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.
g)  Revocǎ PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.
h) Analizeazǎ candidaturile şi alege componenta CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
i)  Revocǎ componenţa CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL
j) Alege şi revocǎ CENZORUL U.N.R.M.I.
k) Împuterniceşte CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL  sǎ administreze în totalitate PROGRAMUL ADMINISTRATIV AL U.N.R.M.I.
l)  Îl împuterniceste pe PREŞEDINTELE  U.N.R.M.I. sǎ CONDUCA CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL în calitate de GARANT al prevederilor stipulate în prezentul STATUT ACTUALIZAT.
m)  Se pronunţǎ asupra gestiunii administrative.
n)  Aprobǎ mutarea sediului U.N.R.M.I.
o)  Stabileşte înfiinţarea de filiale ale U.N.R.M.I.
p) HOTĂRĂŞTE asupra oricǎror probleme supuse atenţiei de cǎtre PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.
r) HOTĂRĂŞTE asupra oricǎror probleme supuse atenţiei de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL al U.N.R.M.I.
s)  Analizeazǎ şi HOTARESTE asupra oricǎror probleme ivite, trecute pe ordinea de zi ca urmare a solicitǎrii oricǎrui MEMBRU al U.N.R.M.I.
t) Aprobǎ REGULAMENTELE DE FUNCTIONARE propuse de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL.
t) HOTĂRĂŞTE asupra propunerilor de primire în calitate de MEMBRU DE ONOARE in U.N.R.M.I.
u) Îa act de INCALCARILE DREPTURILOR MEMBRILOR U.N.R.M.I. stipulate în CAP. III, Art.14, analizeazǎ şi HOTĂRĂŞTE asupra restabilirii drepturilor încalcate.
v) HOTĂRĂŞTE REORGANIZAREA, DIZOLVAREA sau LICHIDAREA U.N.R.M.I.
            Art.35. În locul, în ziua şi ora stabilitǎ prin CONVOCATOR, şedinţele ADUNARILOR GENERALE ORDINARE sau EXTRAORDINARE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I. se vor deschide de cǎtre PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. sau dupa caz, conform prevederilor STATUTARE, de cǎtre VICEPREŞEDINTELE împuternicit de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL, care va desemna dintre MEMBRII U.N.R.M.I, 2 sau mai mulţi secretari, care vor verifica lista de prezenţǎ a MEMBRILOR şi a procurilor speciale de reprezentare care au fost depuse la secretariatul CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV şi vor redacta PROCESUL VERBAL al ADUNĂRII.
            Art.36. Constatând cǎ ADUNARILE GENERALE ORDINARE SAU EXTRAORDINARE SUNT LEGAL CONSTITUITE, se supune votului ORDINEA DE ZI a lucrǎrilor pe care CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL a stabilit-o.
            Art.37. PROCESUL VERBAL de şedinţǎ se va înscrie în REGISTRUL ADUNARILOR GENERALE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I. şi va cuprinde îndeplinirea formalitǎţilor de convocare, data şi locul ADUNĂRII, MEMBRII prezenţi, dezbaterile în rezumat, HOTARARILE luate, iar la cererea MEMBRILOR, declaraţiile fǎcute de ei în şedinţa. La PROCESUL VERBAL se vor anexa orice alte acte referitoare la ADUNARE şi va fi semnat de cǎtre cel care a condus şedinţa, respectiv PREŞEDINTELE sau unul dintre VICEPRESEDINTI şi de asemenea, de cǎtre secretari.
            Art 38. HOTĂRÂRILE luate de ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA sau EXTRAORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I. în limitele legii şi a prevederilor prezentului STATUT ACTUALIZAT al U.N.R.M.I.sunt OBLIGATORII chiar şi pentru MEMBRII care nu au luat parte la ADUNARILE GENERALE sau au VOTAT CONTRA.
            Art.39. HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I. contrare STATUTULUI ACTUALIZAT, pot fi atacate în justiţie în termen de 15 zile de la data luǎrii HOTARARILOR şi afişǎrii lor la sediul U.N.R.M.I., de cǎtre oricare dintre MEMBRII care nu au luat parte la şedinţele ADUNĂRII sau au VOTAT CONTRA şi au cerut sǎ se insereze aceasta în PROCESUL VERBAL al şedinţei. O datǎ cu CEREREA DE ANULARE se poate adresa şi o CERERE DE SUSPENDARE A HOTARARII, care se va soluţiona potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
            CAP.VII  PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.
            Art.40. PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. este ALES de cǎtre ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I. care îi încredinţeazǎ un MANDAT de 4 ani.
            Art.41.  PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. poate fi reales de cǎtre ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I. un numǎr nelimitat de MANDATE.
            Art.42. PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. îşi poate PIERDE MANDATUL înainte de termen, ca urmare a urmatoarelor situaţii :
a) Prin RETRAGEREA MANDATULUI de cǎtre ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I. ca urmare a CONSTĂRII faptului cǎ PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.nu îşi respectǎ obligatiile stipulate la Art.47. CONSTATAREA repetatǎ a acestor fapte este consemnatǎ de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL care poate HOTARA cu majoritate de voturi trecerea pe ORDINEA DE ZI a viitoarei ADUNARI GENERALE ORDINARE a MEMBRILOR U.N.R.M.I., RETREGEREA MANDATULUI PREŞEDINTELUI.
b)  Prin DEMISIE
Ca urmare a DEMISIEI PREŞEDINTELUI U.N.R.M.I., CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL HOTĂRĂŞTE cu majoritatea voturilor, desemnarea unuia dintre cei 3 VICEPRESEDINTI ai CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV, sǎ preia OBLIGATIILE PREŞEDINTELUI, în calitate de PREŞEDINTE INTERIMAR, pânǎ la alegerea unui nou PREŞEDINTE cu ocazia ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a MEMBRILOR U.N.R.M.I., sau dupa caz, la HOTĂRÂREA CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL, a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
c)  Prin DECES
Procedura este aceeaşi ca şi prevederea de la punctul b.
            Art.43. Pentru a deveni PREŞEDINTELE U.N.R.M.I., oricare dintre MEMBRII U.N.R.M.I. îşi poate depune CANDIDATURA la sediul U.N.R.M.I. cu cel putin 30 de zile înainte de data la care este anunţatǎ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA sau EXTRAORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I. care are pe ORDINEA DE ZI şi ALEGEREA PREŞEDINTELUI. CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL are obligaţia de a VALIDA candidaturile şi de a întocmi LISTELE CU CANDIDATI, în vederea desfǎşurǎrii procedurii de alegere.
            Art.44. În cadrul şedinţei ADUNĂRII GENERALE a MEMBRILOR U.N.R.M.I. , CANDIDAŢII la PREŞEDENŢIA U.N.R.M.I. îşi vor susţine CANDIDATURA prin expunerea unui PROGRAM ADMINISTRATIV pentru perioada viitorului MANDAT.
            Art.45.  Alegerea PREŞEDINTELUI U.N.R.M.I. se face prin VOT SECRET, iar HOTĂRÂREA se ia cu VOTUL MEMBRILOR reprezentǎnd minim 51% din totalul MEMBRILOR prezenţi.
            Art.46. Dupa VALIDAREA VOTULUI, se va anunţa cǎştigǎtorul scrutinului, respectiv noul PREŞEDINTE al U.N.R.M.I., care din acel moment îşi primeşte MANDATUL.
            Art.47. PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. are urmatoarele OBLIGATII şi DREPTURI :
a) Este GARANTUL RESPECTARII PREVEDERILOR STIPULATE IN PREZENTUL STATUT ACTUALIZAT.
b)  Trebuie sǎ RESPECTE şi sǎ-şi INDEPLINEASCA OBLIGATIILE ASUMATE PRIN PROPRIUL PROGRAM ADMINISTRATIV CU CARE SI-A SUSTINUT CANDIDATURA.
c) PREŞEDINTELE REPREZINTA INTERESELE U.N.R.M.I. IN TOATE RELATIILE ŞI ACTIVITATEA NECESARA ÎNDEPLINIRII SCOPULUI U.N.R.M.I.
d)  CONDUCE ACTIVITATEA CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
e) Poate CONVOCA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I.pentru cazul în care în cadrul CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL nu gǎseşte consensul majoritar în luarea HOTARARILOR privind îndeplinirea prevederilor de la Art.47, punctul a,b,c ŞI d.
f) PREZIDEAZA ADUNARILE GENERALE ORDINARE sau EXTRAORDINARE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I.
g) DELEAGA şi STABILESTE RESPONSABILITATILE, SARCINILE şi DREPTURILE MEMBRILOR ce formeaza CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV
            Art.48. PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. RESPUNDE DE TOATA ACTIVITATEA U.N.R.M.I.
             CAP.VIII  CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL
            Art.49. CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL este FORUL DECIZIONAL DE CONDUCERE IMPUTERNICIT DE CATRE ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I. sǎ INDEPLINEASCA LINIA PROGRAMULUI ADMINISTRATIV al U.N.R.M.I.
            Art.50. CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL este compus din 16 MEMBRII, respectiv 15 MEMBRII  alesi prin VOTUL ADUNĂRII GENERALE a MEMBRILOR U.N.R.M.I., plus PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.
            Art.51.  CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL are un MANDAT de 4 ani.
            Art.52.  ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA sau EXTRAORDINARA a MEMBRILOR U.N.R.M.I. poate reduce sau prelungi MANDATULUI CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
            Art.53.  Condiţiile care trebuiesc îndeplinite pentru a deveni MEMBRU în cadrul CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL sunt urmǎtoarele :
a) Depunerea CANDIDATURII se face la sediul U.N.R.M.I. cu cel putin 30 de zile înainte de data la care este anunţatǎ ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I. care are pe ORDINEA DE ZI şi ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
b) Dacǎ cu 30 de zile înainte de data la care este anunţatǎ ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I., CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL în funcţie constatǎ faptul cǎ nu s-au depus un numar de minim 15 candidaturi, atunci MEMBRII U.N.R.M.I. vor fi încunoştinţaţi de faptul cǎ pot depune încǎ candidaturi pânǎ la termenul limita de cel puţin 10 zile înainte de data la care este anunţatǎ ADUNAREA.
c) Dacǎ nici pânǎ la aceastǎ datǎ de minim 10 zile inainte de data la care este anunţatǎ ADUNAREA, nu este îndeplinitǎ condiţia de a avea minim 15 candidaturi depuse, atunci CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL în funcţie va scoate de pe ORDINEA DE ZI a ADUNĂRII GENERALE a MEMBRILOR U.N.R.M.I., schimbarea componentei MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL, urmând ca MANDATUL CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL în funcţie sǎ FIE PRELUNGIT de cǎtre ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I. pânǎ la data la care prezenta cerinţǎ va fi îndeplinitǎ.
d) Daca condiţiile depunerii CANDIDATURILOR sunt îndeplinite, CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL în funcţie VALIDEAZA CANDIDATURILE şi întocmeşte listele cu CANDIDATI.
e) Cei 15 MEMBRII ai CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL vor fi ALESI de pe LISTELE CU CANDIDATI, prin VOTUL SECRET a minim 51% din totalul MEMBRILOR prezenti la ADUNARE.
f) Dupa VALIDAREA scrutinului, PREŞEDINTELE va anunţa în plen COMPONENTA NOULUI CONSILIU DIRECTOR NAŢIONAL, care primeşte din acel moment MANDATUL.
            Art.54.  MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL pot fi realeşi într-un numar nelimitat de MANDATE.
            Art.55.  În maxim 48 de ore de la primirea MANDATULUI, CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL se întruneşte în prima şedinţǎ ordinarǎ pentru a stabili urmatoarele :
a)  COMPONENTA CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV
b) STABILIREA ORGANIGRAMEI DE FUNCTIONARE A COMITETULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
c) STABILIREA SARCINILOR ŞI OBLIGATIILOR PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
d) INFORMAREA ŞI PRELUAREA OBLIGATIILOR IN DESFASURARE A VECHIULUI CONSILIU DIRECTOR NAŢIONAL.
e) ELABORAREA PLANULUI DE DESFASURARE A LINIEI PROGRAMULUI ADMINISTRATIV al U.N.R.M.I.
            Art.56. CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL se întruneşte obligatoriu în şedinţǎ ordinarǎ o datǎ pe trimestru şi în şedinţe extraordinare de câte ori este necesar, ca urmare a convocǎrii CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV.
            Art.57. În convocarea CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL se face obligatoriu referire la data, ora, locul unde se desfǎşoarǎ şedinţele şi ORDINEA DE ZI  a lucrǎrilor. Convocarea se face cu cel putin 30 de zile înainte de data ţinerii şedinţelor.
            Art.58. CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL este condus de cǎtre PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.
            Art.59. Şedinţele ordinare şi cele extraordinare ale CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL sunt PREZIDATE de cǎtre PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. Pentru cazul în care absenţa PREŞEDINTELUI U.N.R.M.I. este motivatǎ, acesta împuterniceşte pe unul dintre VICEPRESEDINTI sǎ PREZIDEZE şedinţa. Pentru cazul în care PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. este în imposibilitate de a-şi exercita dreptul de a PREZIDA, atunci MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL vor alege prin consens pe unul dintre VICEPRESEDINTI sǎ PREZIDEZE şedinţa.
            Art.60.  Şedinţele ordinare sau extraordinare ale CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL sunt STATUTARE dacǎ sunt prezenţi pentru dezbateri şi HOTARARI minim 12 MEMBRII din totalul celor 16 MEMBRII ai CONSILIULUI.
            Art.61. Dacǎ şedinţele ordinare sau extraordinare ale CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL nu întrunesc numarul minim de prezenţǎ şi deci sunt NESTATUTARE pentru a dezbate şi HOTARA problemele aflate pe ORDINEA DE ZI, CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV va emite o noua CONVOCARE stabilita peste 15 zile. La aceastǎ nouǎ datǎ, indiferent de numarul MEMBRILOR prezenţi, SEDINTELE SUNT STATUTARE.
            Art.62. Dacǎ ŞEDINTELE SUNT STATUTARE, HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL se pot lua cu votul majoritar, reprezentând 75% din totalul prezenţei MEMBRILOR.
            Art.63. Deliberǎrile asupra problemelor ridicate pe ORDINEA DE ZI a şedinţelor, HOTARARILE luate precum şi poziţia MEMBRILOR care au luat cuvǎntul, vor fi consemnate în PROCESUL VERBAL al şedinţelor.
            Art.64. OBLIGATIILE CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL
a) Urmǎreşte şi asigurǎ stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care LEGEA şi PREVEDERILE STIPULATE IN PREZENTUL STATUT ACTUALIZAT LE IMPUN.
b) Urmareşte şi asigurǎ exacta îndeplinire a HOTARARILOR ADUNARILOR GENERALE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I.
c) ELABOREAZA, HOTĂRĂŞTE ŞI IMPLEMENTEAZA  LINIA PROGRAMULUI ADMINISTRATIV AL U.N.R.M.I.
d) ANALIZEAZA, HOTĂRĂŞTE ŞI IMPLEMENTEAZA PROGRAMUL ADMINISTRATIV CU CARE A FOST MANDATAT DE CATRE ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR U.N.R.M.I., PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.
e)  Urmǎreşte corectitudinea datelor înscrise în REGISTRELE U.N.R.M.I.
f) Rǎspunde de exactitatea datelor privind mijloacele materiale şi financiare ale U.N.R.M.I.
g)  Rǎspunde de exactitatea datelor cuprinse în bilant.
            Art.65. CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL va administra urmatoarele REGISTRE :
a)  REGISTRUL MEMBRILOR ACTIVI
b)  REGISTRUL MEMBRILOR DE ONOARE
c) REGISTRUL HOTARARILOR ADUNARILOR GENERALE ALE MEMBRILOR U.N.R.M.I.
d)  REGISTRUL HOTARARILOR CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL
e)  REGISTRUL CONSTATARILOR CENZORILOR.
             CAP. IX  CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV
            Art.66. CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV este ORGANUL DE CONDUCERE PERMANENT al U.N.R.M.I., ALES ŞI IMPUTERNICIT de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL în prima şedinţǎ ordinarǎ a acestui FOR DECIZIONAL DE CONDUCERE.
            Art.67. CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV ESTE IMPUTERNICIT DE CATRE CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL SA DUCA LA INDEPLINIRE OBLIGATIILE STIPULATE LA CAP. VIII, Art.64, respectiv OBLIGATIILE CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
            Art.68. CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV ADMINISTREAZA, ASIGURA ŞI FOLOSESTE SEDIUL U.N.R.M.I, SIGLA, STAMPILA, DREPTUL DE SEMNATURA, CONTURILE ŞI RESURSELE MATERIALE ŞI FINANCIARE ALE U.N.R.M.I.
            Art.69. CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV este compus din 7 MEMBRII, respectiv de drept PREŞEDINTELE U.N.R.M.I., 3 VICEPRESEDINTI şi 3 MEMBRII aleşi dintre MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
            Art.70. Alegerea celor 3 VICEPRESEDINTI şi a celor 3 MEMBRII se va face astfel :
a) PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. are DREPTUL DE A NOMINALIZA ŞI NUMI UN VICEPREŞEDINTE ŞI UN MEMBRU.
b) Pentru ceilalti 2 VICEPRESEDINTI ŞI 2 MEMBRII, nominalizǎrile pot fi fǎcute de oricare dintre MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL, iar alegerea lor va depinde de VOTUL majoritar al MEMBRILOR prezenţi.
            Art.71. MANDATUL CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV este de 1 an.
MANDATUL poate fi prelungit de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL an de an, pe toatǎ perioada MANDATULUI CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL, sau schimbat.
            Art.72. CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV ESTE COORDONAT ŞI CONDUS DE CATRE PREŞEDINTELE U.N.R.M.I.
            Art.73. În cadrul CONSILIULUI  DIRECTOR EXECUTIV, PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. DELEAGA ŞI STABILESTE RESPONSABILITATILE, SARCINILE ŞI DREPTURILE pentru fiecare MEMBRU al CONSILIULUI.
            Art.74. CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV se întruneşte obligatoriu în şedinţǎ ordinarǎ o datǎ pe lunǎ şi în şedinţǎ extraordinarǎ de cǎte ori este nevoie.
            Art.75.  CONVOCAREA CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV se face la cererea PREŞEDINTELUI U.N.R.M.I. şi se duce la îndeplinire de cǎtre SECRETARIATUL CONSILIULUI prin consens cu ceilalţi MEMBRII.
            Art.76. Şedinţele CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV sunt STATUTARE dacǎ sunt prezenţi minim 4 MEMBRII ai CONSILIULUI iar HOTARARILE se iau cu votul majoritar ai MEMBRILOR prezenţi.
            Art.77.  Pentru cazul în care şedinţa CONSILIULUI DIRECTOR EXECUTIV nu este STATUTARĂ, ca urmare a lipsei numǎrului minim de prezenţǎ a MEMBRILOR, PREŞEDINTELE U.N.R.M.I. poatre lua HOTARARI urgente care nu pot fi amânate pentru a facilita astfel bunul mers al intereselor U.N.R.M.I.
            Art.78. CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV are în subordine directǎ SECRETARIATUL U.N.R.M.I., cǎruia îi stabileşte atât ORGANIGRAMA, FUNCTIUNILE ŞI SCHEMA DE PERSONAL, cǎt şi RETRIBUTIILE SALARIALE ALE PERSONALULUI.
            CAP. X  CENZORII
            Art.79.  ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR U.N.R.M.I. poate decide alegerea unuia sau mai multor CENZORI, care au urmatoarele obligaţii :
a)  Verificǎ activitatea financiarǎ a U.N.R.M.I.
b)  Verificǎ bilanţul
c)  Întocmeşte RAPORTUL DE CENZOR.
            Art.80. MANDATUL CENZORILOR este pe 4 ani. ADUNAREA GENERALĂ a MEMBRILOR U.N.R.M.I. poate scurta sau prelungi MANDATUL CENZORILOR, la propunerea CONSILIULUI DIRECTOR NAŢIONAL.
            Art.81.  CENZORII pot face parte dintre MEMBRII U.N.R.M.I. sau pot fi din afarǎ U.N.R.M.I. în calitate de angajaţi.
            Art.82. Nu pot fi CENZORI persoanele cǎrora le este interzisǎ funcţia de ADMINISTRATOR, fiind incapabile, sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasǎ, abuz de încredere, fals, înşelǎciune, delapidare, marturie mincinoasǎ, dare sau luare de mitǎ, precum şi pentru infracţiunile prevǎzute şi pedepsite de Legea 31/1990.
            Art.83. Propunerile pentru nominalizarea CANDIDATURILOR de CENZORI se fac de cǎtre CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL, iar alegerea se face prin VOTUL MAJORITAR al MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE.
            Art.84. CONSILIUL DIRECTOR EXECUTIV are obligaţia de a pune la dispoziţia CENZORILOR toate datele necesare verificarilor care se impun în vederea respectǎrii prevederilor stipulate la Art.79
            Art.85. CENZORII rǎspund în faţa ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR U.N.R.M.I. de exactitatea datelor înscrise in RAPORTUL DE CENZOR.
             CAP. XI.  MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE
            Art.86. U.N.R.M.I. îşi constituie patrimoniul din bunuri mobile, imobile şi mijloace financiare.
            Art.87.  Sursele de venituri ale U.N.R.M.I. sunt urmatoarele:
a)  Taxa de înscriere a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
b )  Cotizaţia MEMBRILOR U.N.R.M.I.
c)  Donaţii şi subvenţii.
d)  Venituri rezultate din publicaţii.
e)  Orice alte venituri.
              CAP. XII  FILIALE ALE U.N.R.M.I.
              Art.88. În conformitate cu SCOPUL ŞI OBIECTIVELE U.N.R.M.I stipulate în Art.10 pct. n şi în conformitate CU ATRIBUTIILE ADUNĂRII GENERALE ale MEMBRILOR U.N.R.M.I stipulate în Art.10 pct. O, U.N.R.M. poate înfiinţa FILIALE pe teritoriul ROMANIEI.
              Art.89. Dacǎ CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL analizeazǎ şi HOTĂRĂŞTE oportunitatea înfinţǎrii de FILIALE pe teritoriul ROMANIEI în scopul dezvoltǎrii PROGRAMULUI ADMINISTRATIV în vederea îndeplinirii obiectivelor U.N.R.M.I., atunci va întocmi o expunere fundamentatǎ care sǎ releve avantajele şi oportunitǎţile înfiinţǎri unei FILIALE sau a mai multor FILIALE, destinaţia aleasǎ şi structura de conducere. Acest proiect va fi trecut pe ORDINEA DE ZI a primei ADUNARI ORDINARE SAU EXTRAORDINARE a MEMBRILOR U.N.R.M.I.
              Art.90. ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR U.N.R.M.I. este forul care va HOTARA înfiinţarea de FILIALE şi care împuterniceşte CONSILIUL DIRECTOR NAŢIONAL sǎ ducǎ la îndeplinirea PROIECTULUI PROPUS.
              CAP. XIII  ALTE PREVEDERI
            Art.91. Orice modificare sau completare a clauzelor prevǎzute în prezentul STATUT ACTUALIZAT se va face doar prin HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR U.N.R.M.I.
            Art.92. Prezentul STATUT ACTUALIZAT a fost APROBAT de cǎtre ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR U.N.R.M.I. din data de  05.10.2013.

 

Prima pagină | Contact UNRMI | Contact Membri | Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice | ©UNRMI | Link Mark Soft IT Service